Предмет

Настоящият документ представя общи условия за ползване на сайта teniskite-bg.com, които уреждат правилата за използването на teniskite-bg.com, включително сключването на договор за покупко-продажба от този електронен магазин.

Продавач

ЮДИЗАЙН БГ ООД, ЕИК 206488081, със седалище и адрес на управление: гр. София, област София, община Столична, район Надежда, ж.к. Връбница 1, бл. 527, вх. В, ет. 1, ап. 47, (наричано по-долу „Продавач“).

Дефиниции

Сайт/ електронен магазин – домейна teniskite-bg.com

Потребител/ Купувач – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на ЮДИЗАЙН БГ ООД по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя/Купувача да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Потребителя/Купувача и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и/или Услуги от Сайта.

Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

Съдържание – цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет; съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; всяка информация, предоставена по всякакъв начин от страна на служител/ сътрудник на Продавача, отправено към Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние; информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

Рейтинг – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/ Купувача на даден продукт или услуга.]

Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.

Регистриране на поръчка – уведомление към Купувача, че поръчката е регистрирана в платформата на електронния магазин Юдизайн БГ ООД и е в статус за обработка.

Потвърждаване на поръчката – уведомление към Купувача, че е налице съгласие Продавача да се обвърже и ангажира с изпълнението на поръчката.

Общи приложения

Условията за ползване на сайта teniskite-bg.com на ЮДИЗАЙН БГ ООД са задължителни за всички Потребители/ Купувачи на Сайта. Всяко използване на този Сайт означава, че Вие сте се запознали с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

Условията за ползване могат да бъдат променени едностранно от ЮДИЗАЙН БГ ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители/Купувачи. ЮДИЗАЙН БГ ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки един случай на промяна на общите условия ЮДИЗАЙН БГ ООД ще информира за това Потребителите/Купувачите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Потребител/Купувач имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, те не се прилагат, като всички останали клаузи запазват действието си. ЮДИЗАЙН БГ ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ЮДИЗАЙН БГ ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. ЮДИЗАЙН БГ ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

ЮДИЗАЙН БГ ООД има и си запазва всички авторски права, както и правата върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

Сключване на договор

Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане. Продавачът ще изпрати на Купувача уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Купувача чрез имейл или по телефона.

Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Продавача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му уведомление от страна на Продавача, че потвърждава поръчката и е готов да изпрати стоката от поръчката или да предостави услугата.

Онлайн продажба

Достъпът до teniskite-bg.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки потребител/ купувач навършил 18 години. ЮДИЗАЙН БГ ООД си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Купувач до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на ЮДИЗАЙН БГ ООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Купувача е да се обърне към ЮДИЗАЙН БГ ООД, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. ЮДИЗАЙН БГ ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Купувачът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

Купувачът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с ЮДИЗАЙН БГ ООД на посочените адреси в раздел „Контакти” на сайта. Мненията или съобщения, преди да бъдат публикувани на страницата на Продавача, ще подлежат на одобрение от последния, като такива които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник няма да бъдат публикувани. Продавачът има свободата да обработва получената от Купувача информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси. Продавачът се задължава да съхранява и обработва личните данни съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Поръчка

Купувачът може да прави поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в сайта, за да завърши и изпрати съответната поръчка. Всяка добавена в количката за покупки една стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една стока и/или услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

Купувачът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

Продавачът има право да откаже да изпълни (анулира) направената от Купувача поръчка, за което следва да уведоми Купувача. Анулирането на поръчката не е основание за търсене на отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането.

Връщане на стока и възстановяване на платената цена

Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, предлагани от ЮДИЗАЙН БГ ООД в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача.

Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението или връщането на стоката от страна на Купувача, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача. Плащанията, извършени с дебитна или кредитна карта или с банков превод се възстановяват по банковата сметката, от която е било извършено плащането след предоставянето ѝ от Купувача.

Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените стоки от Продавача или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай че не е предложил да вземе сам стоките.

В случай, че поръчана и предварително платена стока и/или услуга от Купувача не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Купувача за това и ще възстанови по сметката на последния платената вече стока и/или услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

При връщане на закупена стока по желание на Купувача съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на потребителя. Куриерските разходи за връщане и замяна на стока са за сметка на потребителя, освен в случаите, когато връщането е по вина на teniskite-bg.com.

Плащане

Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта teniskite-bg.com са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактурa или фактура са посочени във всяка Поръчка.

Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство. Продавачът ще издаде на Купувачът фактура за поръчаните и доставени стоки / предоставени услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Купувача.

ЮДИЗАЙН БГ ООД издава фактура за всяко плащане по поръчка платена по банков път, независимо дали Купувачът е юридическо, физическо лице или друго правно образувание. Купувачът е съгласен получаването на фактурата да става по електронен път на и-мейла, посочен в акаунта му или чрез качването й в самия акаунт.

В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Купувача. Плащането с карта към ЮДИЗАЙН БГ ООД се приема като международно плащане от някои банки и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за транзакциите, при които ЮДИЗАЙН БГ ООД прави към Купувача, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

Доставка

Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерска фирма, в зависимост от избора на Купувача.

Продавачът ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. В случай, че доставката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, Купувачът следва да се свърже незабавно с Продавача.

Детайлите по отношение на доставката на стоките/услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната услуга на конкретна дата. Съответно Купувачът няма право на каквото и да е обезщетение, в случай че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави стоката или ще извърши услугата не е спазена.

Купувачът трябва да прегледа стоките в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача.

Гаранции

Продавачът предлага всички стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на стоката. По отношение на стоките, които са продадени и доставени от ЮДИЗАЙН БГ ООД, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от ЮДИЗАЙН БГ ООД.

Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Купувачът следва да има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.

Прехвърляне на собственост

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

Отговорност

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена стока.

Лични данни

ЮДИЗАЙН БГ ООД е администратор на лични данни. Съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679 и Закона за защита на личните данни в РБ, ЮДИЗАЙН БГ ООД е разработил и декларира спазването на правила и мерки по GDPR, относими към обработването на личните данни на Потребителите/Купувачите и определяни в отделен документ – Политика за личните данни (виж ТУК)

Форсмажорни обстоятелства

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство, съгласно българското законодатекство.

Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Последна актуализация на 22.02.2021 г.